Upadłość firmy to ostateczność.

Upadłość firm i przedsiębiorstw

Upadłość firm i przedsiębiorstw

Procedura dotyczy przedsiębiorców zgodnie z Kodeksem cywilnym, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych) oraz jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, takich jak spółki osobowe.

Zdolność upadłościową posiadają również wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, oraz partnerzy w spółce partnerskiej.

W ramach doradztwa wykonujemy m.in. :

Przesłanki upadłości

Aby można było ogłosić upadłość, koniecznym warunkiem jest znalezienie się dłużnika w stanie niewypłacalności. Niewypłacalność oznacza, że dłużnik utracił płynność finansową i nie jest w stanie spłacić swoich wierzycieli, bądź nie będzie w stanie tego zrobić w niedalekiej przyszłości. Jest to fundamentalna przesłanka, która musi zostać spełniona, aby sąd mógł rozpatrzyć sprawę upadłościową.

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, dłużnik jest uznany za niewypłacalnego, jeśli utracił zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że dłużnik utracił tę zdolność, jeżeli opóźnienie w spłacie zobowiązań pieniężnych przekracza okres trzech miesięcy. Jednak w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przysługuje zdolność prawną na mocy oddzielnych ustaw, niewypłacalność występuje również w sytuacji, gdy wartość ich zobowiązań pieniężnych przekracza wartość majątku, a ten stan utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Art. 11 Prawa upadłościowego wskazuje dwie przesłanki, które stwierdzają niewypłacalność dłużnika i stanowią podstawę ogłoszenia upadłości, zgodnie z art. 10. Pierwsza przesłanka, zawarta w ustępie 1, odnosi się do utraty zdolności płatniczej i ma charakter powszechny, dotyczący wszystkich dłużników.

Druga przesłanka, dotycząca przewagi zobowiązań nad majątkiem (art. 11 ust. 2), ma charakter uzupełniający i dotyczy osób prawnych oraz określonych jednostek organizacyjnych. Obie przesłanki są niezależne od siebie, zatem wystarczy spełnienie jednej z nich. Istotne jest, że nie ma znaczenia, czy dłużnik nie wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań pieniężnych czy tylko z niektórych z nich. Nie ma też znaczenia rozmiar i charakter niewykonywanych zobowiązań ani przyczyna tego stanu.

Należy dodać, że wspomniane podstawy niewypłacalności są względem siebie niezależne. Oznacza to, że upadłość dłużnika może zostać ogłoszona, gdy spełniona zostanie jedna z tych przesłanek. Warto również zauważyć, że odpowiedni moment zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest obiektywnym kryterium, które jest ustalane na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych każdej indywidualnej sprawy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Ważne jest zrozumienie, że spełnienie przesłanek uprawniających do ogłoszenia upadłości nie jest wystarczające samo w sobie, aby dłużnik został uwolniony od swoich zobowiązań finansowych. Konieczne jest dodatkowo złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości w określonym terminie. Jeśli dłużnik nie złoży wniosku w odpowiednim czasie, to samo wystąpienie niewypłacalności nie będzie miało wpływu na uzyskanie statusu upadłego.

Zgodnie z postanowieniami art. 21 Prawa upadłościowego, dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie, nie później niż trzydzieści dni od dnia, w którym pojawiła się podstawa do ogłoszenia upadłości. Jeśli dłużnikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawną na mocy oddzielnej ustawy, to obowiązek ten spoczywa na osobach uprawnionych do prowadzenia spraw dłużnika i reprezentowania go, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, na podstawie przepisów ustawy, umowy spółki lub statutu.

Reprezentanci dłużnika ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie, chyba że udowodnią swoją niewinność. Istnieje jednak możliwość zwolnienia tych osób z odpowiedzialności, zwłaszcza jeśli udowodnią, że w odpowiednim czasie rozpoczęto postępowanie restrukturyzacyjne lub został zatwierdzony układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Szukasz profesjonalnej pomocy ?

Upadłość firm i przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, upadłości i restrukturyzacji osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, nie stosujemy szablonów postępowania.

Kancelaria Frankowa Eurokass Pomoc Chf Unieważnienie Umów Kredytowych

Nasze usługi obejmują udzielanie wsparcia na drodze pozasądowej i we wszystkich etapach procesu sądowego w przypadku upadłości firm i przedsiębiorstw.

PARTNERZY KANCELARII POMOC KREDYTOBIORCOM
Zamów bezpłatny kontakt.

Masz pytania ? Zadzwoń już teraz – 534 329 805.

lub
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe