Masz trudności finansowe? Pomożemy Ci wyjść z kryzysu!

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Doradzamy osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, upadłości i restrukturyzacji.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, nie stosujemy szablonów postępowania.

Udzielamy wsparcia na drodze pozasądowej i na wszystkich etapach procesu sądowego.

PARTNERZY KANCELARII POMOC KREDYTOBIORCOM
Votum Finance Help Logo Partner
Pomoc Frankowiczom Chf ZłotÓWkowiczom Pln
Pomoc Frankowiczom Chf ZłotÓWkowiczom Pln
Pomoc Frankowiczom Chf ZłotÓWkowiczom Pln

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to proces sądowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), których zobowiązania przewyższyły możliwości ich uregulowania – spłaty, utraciły płynność finansową,  przez co stały się niewypłacalne Celem tego postępowania jest umożliwienie oddłużenia tych osób poprzez  umorzenie części zobowiązań upadłego konsumenta, które nie zostały wykonane w postępowaniu upadłościowym. Aby tego dokonać w toku postępowania upadłościowego należy dążyć do zaspokojenia wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu. Nadrzędnym celem postępowania upadłościowego osoby fizycznej jest możliwość oddłużenia upadłego i wyczyszczenia jego negatywnych informacji gospodarczych.

Wg treści przepisów ustawy Prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe osoby fizycznej może być prowadzone również wtedy, gdy wniosek zostanie złożony przez wierzyciela takiej osoby, jednak tylko w przypadku gdy dłużnik prowadził wcześniej działalność gospodarczą, a od momentu wyrejestrowania jej z CEIDG nie minęło 12 miesięcy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości zawiera m.in. :

Upadłość przedsiębiorstw

Procedura ta dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu k.c. i będą to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np: spółki osobowe).

Zdolność upadłościową posiadają również wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, czy partnerzy w spółce partnerskiej.

W ramach doradztwa wykonujemy m.in. :

Przesłanki upadłości

Podstawowym warunkiem uzyskania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest popadnięcie w stan niewypłacalności. Dłużnik musi utracić płynność finansową, co powoduje, że nie jest lub w niedługim czasie nie będzie mógł spłacić swoich wierzycieli. 

Niewypłacalność dłużnika jest podstawową przesłanką, która musi być spełniona, aby sąd mógł w ogóle podjąć się rozpoznania danej sprawy. Zgodnie z regulacją art. 11 Prawa upadłościowego, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Art. 11 Prawa upadłościowego wskazuje dwie przesłanki uznania dłużnika za niewypłacalnego, co – zgodnie z art. 10 – stanowi podstawę ogłoszenia jego niewypłacalności. Pierwsza z tych przesłanek, zawarta w ustępie 1, utrata zdolności płatniczej ma charakter uniwersalny i odnosi się do wszystkich dłużników.

Druga, przewaga zobowiązań nad majątkiem (art. 11 ust. 2) ma charakter uzupełniający i odnosi się do osób prawnych i określonych jednostek organizacyjnych. Przesłanki te są niezależne od siebie i wystarczy, by wypełniła się jedna z nich. Dla określenia, czy dłużnik jest niewypłacalny nieistotne jest, czy nie wykonuje wszystkich zobowiązań pieniężnych, czy też tylko niektórych z nich. Nieistotny też jest rozmiar i charakter niewykonywanych przez dłużnika zobowiązań, jak i przyczyna tego stanu.

Dodać przy tym należy, że ww. podstawy niewypłacalności są względem siebie niezależne. W praktyce oznacza to, że upadłość dłużnika może być ogłoszona, gdy ziści się którakolwiek z nich. Co istotne, właściwy czas do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest przesłanką obiektywną, ustalaną w oparciu o okoliczności faktyczne każdej sprawy

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wystąpienie przesłanek uzasadniających ogłoszenie upadłości nie jest wystarczające do tego, aby dłużnik mógł uwolnić się od swoich zobowiązań finansowych. Musi bowiem dodatkowo złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości – w konkretnie ustalonym terminie. Jeśli nie zrobi tego o czasie, niewypłacalność nie pomoże w uzyskaniu statusu upadłego. 

Zgodnie z treścią art. 21 Prawa upadłościowego, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Reprezentanci dłużnika ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Szukasz profesjonalnej pomocy ?

Restrukturyzacje oraz postępowanie restrukturyzacyjne

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Kancelaria Eurokass Wnętrze

Restrukturyzację przeprowadza się :

  • w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszonym postępowaniu układowym,
  • postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym.

Każde z tych postępowań ma swoją indywidualną specyfikę, dlatego wybór odpowiedniego postępowania wymaga analizy sytuacji prawnej i finansowej konkretnego dłużnika.

W ramach doradztwa wykonujemy m.in. :
Zamów bezpłatny kontakt.

Masz pytania ? Zadzwoń już teraz – 534 329 805.

lub
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe